Skip to content

Algemene Voorwaarden

Pixel Websites, gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Franse Akker 20, te (4824AK) Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62424963  (hierna: Opdrachtnemer).

A.    Algemeen

Artikel 1        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer producten en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert.

1.2       Deze algemene voorwaarden bestaan uit verschillende onderdelen. De voorwaarden uit onderdeel ‘’A. Algemeen’’ zijn in alle gevallen van toepassing. Afhankelijk van de door Opdrachtgever afgenomen Dienst(en), zijn ook de bepalingen uit hoofdstuk B. van toepassing.

1.3       Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

1.4       Indien en voor zover Opdrachtnemer producten of diensten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In afwijking van voorgaande zin komt aan Opdrachtgever geen beroep toe op een nalaten van Opdrachtnemer om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien Opdrachtgever een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

1.5       Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden onverkort deze algemene voorwaarden.

1.6       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever uitgesloten.

1.7       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.8       Bij tegenspraak tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst, behoudens indien anders is bepaald.

1.9             Alle opschriften en kopjes in deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter verduidelijking gebruikt en dienen niet ter uitleg of interpretatie van de betreffende bepalingen.

Artikel 2.       Definities

2.1       De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben

de betekenis die daaraan in dit artikel wordt toegekend:

Dienst: de dienstverlening die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst voor Opdrachtgever zal verrichten, waaronder begrepen kan zijn – maar niet beperkt tot – website ontwikkeling, website onderhoud, grafisch ontwerp en hostingdiensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke– of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met Opdrachtnemer;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende de levering van de Dienst(en);

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

2.2       Alle van de hierboven gebruikte woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

 

Artikel 3.       Offertes en aanbiedingen

3.1       Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer zijn aanbieding heeft gebaseerd.

3.2       Op Opdrachtnemer rust geen enkele verplichting om Opdrachtgever middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Opdrachtgever te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling, inschrijving of opdracht van Opdrachtgever zoals deze door Opdrachtnemer is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling, inschrijving of opdracht komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4.       Prijs en betaling

4.1       Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

4.2       Opdrachtgever betaalt voor de Dienst de overeengekomen tarieven. Betaling vindt plaats op de door de factuur aangewezen wijze.

4.3       Indien Opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Opdrachtnemer hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.

4.4       Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is de prijzen jaarlijks te indexeren overeenkomstig de CPI-index van het CBS over de voorafgaande 12 maanden. Daarnaast is Opdrachtnemer steeds gerechtigd schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie (3) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is Opdrachtnemer gerechtigd binnen dertig dagen (30) na kennisgeving van de aanpassing de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

4.5       In geval van te late betaling heeft Opdrachtnemer het recht:

  1. zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Opdrachtnemer is ontvangen;
  2. na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die Opdrachtnemer en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van vijftien (15) procent van de uitstaande som, dat laatste behoudens voor zover zulks (gezien de hoogte van de uitstaande som) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Opdrachtgever heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur; en
  3. de Dienst op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen.

Artikel 5.       Duur en beëindiging van de Overeenkomst

5.1       De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van zes (6) maanden geldt, tenzij een periode voor onbepaalde tijd is overeengekomen.

5.2       De duur van de Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van zes (6) maanden, tenzij Opdrachtnemer of Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.

5.3       Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen. Opdrachtgever kan de Overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

5.4       De Overeenkomstkan worden beëindigd door ontbinding. De ontbinding dient steeds plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven. Beide partijen zijn uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de andere Partij jegens hem toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en de tekortschietende partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling door de benadeelde Partij waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, nalaat alsnog aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst  te voldoen, en in het geval dat zonder meer vaststaat dat de tekortschietende Partij niet meer aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst kan of zal voldoen.

5.5       Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.6       Buiten hetgeen elders in de algemene voorwaarden is bepaald, zijn beide Partijen voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:

  1. het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;
  2. de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. aan de andere partij (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend;
  4. de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen;
  5. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  6. de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

5.7   Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. blijkt dat Opdrachtgever essentiële informatie heeft achtergehouden; of
  2. Opdrachtnemer de gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever zijn verplichtingen aan Opdrachtnemer niet zal nakomen.

Opdrachtnemer is hierbij geen (schade)vergoeding verschuldigd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Opdrachtgever blijft de tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren verschuldigd. Opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats van te ontbinden, de overeenkomst voort te zetten en het meerwerk te factureren.

5.8       Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

Artikel 6.       Uitvoering van de Overeenkomst

6.1       Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst.

6.2       Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de wijze waarop de Diensten worden opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (opleverings-)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

6.3       Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.4       Opdrachtnemer is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer en zal Opdrachtnemer hiervan melding maken aan Opdrachtgever.

6.5       Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

6.6       Diensten zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Indien deze niet zijn geaccepteerd, dient Opdrachtnemer de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten wederom niet accepteert, zullen Partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.

6.7       Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 7.       Wijziging van de opdracht en meerwerk

7.1       Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Door Opdrachtnemer aangegeven nieuwe (opleverings)termijnen en (oplever)data vervangen de eerdere.

7.2       Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door Opdrachtnemer extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3       Opdrachtnemer is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich brengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding. Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal Opdrachtgever dit voor akkoord aan Opdrachtgever voorleggen.

Artikel 8.       Geheimhouding

8.1       Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Dit geldt niet voor Opdrachtnemer indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Opdrachtnemer of Opdrachtgever als zodanig is aangeduid. Partijen zullen persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandelen.

8.2       Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was. Onder vertrouwelijke informatie van Opdrachtnemer valt alle informatie die niet openbaar is met betrekking tot de eigenschappen, functionaliteit en uitvoering van de Dienst. Onder vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever valt alle informatie die Opdrachtnemer ontvangen heeft van Opdrachtgever om de Dienst uit te voeren.

Artikel 9.       Gegevensverwerking

9.1       Indien en voor zover de Diensten verwerking van persoonsgegevens met zich mee brengt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal als verwerker en Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt worden. De rechten en plichten van partijen worden in dat geval in de door Opdrachtnemer aangeleverde separate verwerkersovereenkomst vastgelegd.

9.2       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een verwerking die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn.

Artikel 10.    Verplichtingen van Partijen

10.1       Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer steeds tijdig alle in redelijkheid door Opdrachtnemer te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.

10.2       Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering de Overeenkomst geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10.3       Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer nodig heeft voor de juiste uitvoering van de overeenkomst.

10.4       Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Opdrachtnemer het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 11.    Aansprakelijkheid

11.1       Indien een partij tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor herstel van de tekortkoming, met uitzondering van het bepaalde in lid 4 van dit artikel. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat de betreffende partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11.2       De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever, ongeacht de grondslag daarvan, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar kent, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de geconstateerde schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

11.3       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude website en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Opdrachtnemer op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

11.4       De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn winstderving, gemiste besparingen, verlies aan goodwill, slecht functioneren van materialen of programmatuur van derden of bedrijfsstagnatie, zelfs als Opdrachtnemer op de hoogte is (van de mogelijkheid) dat er schade kan of zal optreden. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

11.5       Met inachtneming van het bepaalde over intellectuele eigendomsrechten vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de overeenkomst.

11.6      De in 2 tot en met 5 van dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer komen te vervallen indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of zijn werknemers.

Artikel 12.    Overmacht

12.1       Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

12.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent op grond van de wet geldt, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen en waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals onder meer (cyber) crime, (cyber) vandalisme en overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3      Indien een Partij wordt getroffen door een situatie van overmacht zal de betreffende Partij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere Partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

12.4       Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen zal duren, heeft elk der Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Reeds verrichte prestaties worden dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 13.    Intellectueel Eigendom

13.1     Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

13.2     Indien Opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, know how of andere werken of materialen, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Opdrachtnemer niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Opdrachtnemer heeft tevens het recht de algemene beginselen, ideeën en programmeertalen welke gebruikt zijn voor het vervaardigen, dan wel aan de ontwikkeling ten grondslag liggen, van enig werk zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

13.3     Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat door Opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever onverwijld Opdrachtnemer schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan  Opdrachtnemer verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren.

Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde werken of materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer in de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere werken of materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Opdrachtnemer wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

13.4     Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen, en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

13.5     Opdrachtnemer is gerechtigd beeldmerk, logo of naam van Opdrachtgever te gebruiken in zijn externe communicatie.

Artikel 14.    Beveiliging

14.1     Indien Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan Opdrachtnemer bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van zijn producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.

14.2     Indien de beveiliging of het testen daarvan betrekking heeft op websites, programmatuur of infrastructuur die niet door Opdrachtnemer zelf aan Opdrachtgever is geleverd, dan staat Opdrachtgever ervoor in dat alle benodigde licenties of goedkeuringen zijn verkregen om bedoelde dienstverlening te mogen uitvoeren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de uitvoering van deze dienstverlening. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van deze dienstverlening.

14.3     Opdrachtnemer is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden.

14.4     Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.

14.5     Opdrachtnemer kan aanwijzingen geven aan Opdrachtgever met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien Opdrachtgever dergelijke aanwijzingen van Opdrachtnemer of een relevant overheidsorgaan niet of niet tijdig opvolgt, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk en vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 15.    Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

15.1     Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan

15.2     Opdrachtnemer kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer  verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 16.    Overdracht

16.1     Opdrachtnemer is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden en zal Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Opdrachtgever redelijkerwijs onacceptabel is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling op te zeggen.

16.2     Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid om de rechten en verplichtingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft, na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan een derde over te dragen.

Artikel 17.       Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

17.1     Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

17.2     Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige algemene voorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden bij uitslui­ting berecht door de bevoegde rechter te Breda.

B.   Website Onderhoud

De in dit hoofdstuk B. “Website Onderhoud” opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen onder A. Algemeen, van toepassing indien en voor zover Opdrachtnemer Diensten onder welke naam dan ook verleent op het gebied van Website Onderhoud.

Artikel 18.    Beschikbaarheid, storingen en onderhoud

18.1     Voor zover er in een Overeenkomst niet anders is bepaald, geldt met betrekking tot beschikbaarheid, storingen en onderhoud van de Dienst het in dit artikel bepaalde.

18.2     Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen.

18.3     Opdrachtnemer spant zich in om de Dienst up-to-date te houden. Opdrachtnemer is hierbij echter afhankelijk van zijn toeleveranciers en is gerechtigd bepaalde updates of upgrades niet te installeren als dit naar zijn oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

18.4     Opdrachtnemer heeft het recht om de Dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud. Opdrachtnemer zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten de gebruikelijke werktijden te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.

18.5     Opdrachtnemer heeft het recht om de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

18.6     Opdrachtnemer spant zich in om in geval van het niet-beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking van de Dienst.

18.7     Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de betreffende website(s) van Opdrachtgever te allen tijde goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Opdrachtnemer staat er evenmin voor in dat de betreffende website(s) van Opdrachtgever goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

C.   Hosting en Domeinnamen

De in dit hoofdstuk C. “Hosting en Domeinnamen” opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen onder A. Algemeen, van toepassing indien en voor zover Opdrachtnemer opvolgend op Website Ontwikkeling en Onderhoud, dan wel uitsluitend, Diensten onder welke naam dan ook verleent op het gebied van Hosting.

Artikel 19.    Uitvoering Hosting

19.1     Na de totstandkoming van de Overeenkomst, spant Opdrachtnemer zich in om de Dienst zo spoedig mogelijk te leveren conform de Overeenkomst.

19.2     Indien dit nodig is voor het beheer en/of gebruik van de Dienst, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een account ter beschikking stellen. Het account zal toegankelijk zijn door de inloggegevens in te voeren zoals verstrekt door Opdrachtnemer.

19.3     Iedere actie die middels een account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een account wordt gemaakt, dient Opdrachtgever die zo snel mogelijk aan Opdrachtnemer te melden.

19.4     Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de Overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van beveiligings-, back-up-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.

19.5     Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen vanwege de afhankelijkheid van diens toeleveranciers.

19.6     De Dienst kan geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik gesteld worden voor preventief, correctief of adaptief onderhoud.

Artikel 20.    Opslag en Fair Use

20.1     Opdrachtnemer stelt op basis van de Overeenkomst een maximum aan de hoeveelheid capaciteit, opslagruimte, bandbreedte en dataverkeer die Opdrachtgever per maand mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Dienst.

20.2     Niet verbruikte capaciteit, opslagruimte, bandbreedte en dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende periode en kan niet worden overgedragen naar andere klanten van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

20.3     Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Opdrachtnemer na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, de Dienst opschorten en/of een extra bedrag per data-eenheid (bijvoorbeeld MB of GB) in rekening brengen, volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.

20.4     De logfiles en de administratie van Opdrachtnemer gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever tegenbewijs overlegt waaruit blijkt dat het verbruik lager ligt.

20.5     Geen aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte, bandbreedte of dataverkeer wordt overschreden.

20.6     De Overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Artikel 21.    Notice and Takedown

21.1     Opdrachtgever zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen en geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden.

21.2     Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Opdrachtnemer steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtnemer data en/of informatie onverwijld verwijderen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 21.1 aan Opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen.

21.3     Van Opdrachtnemer kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van Opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Opdrachtnemer op verzoek schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Artikel 22.    Domeinnaam

22.1     Indien Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst Diensten voor Opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging, vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient Opdrachtgever de regels en werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen.

22.2     Opdrachtnemer aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door Opdrachtgever beoogde resultaten. Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, verschuldigd.

22.3     Opdrachtnemer staat er niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste domeinnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend.